Bine ati venit pe site-ul Primariei Cluj-Napoca
Home Informatii publice Evenimente Taxe, impozite Online Licitatii Forum
Home
HOME
Descriere localitate
Locuri de interes turistic
Organigrama Institutiei
Componenta Consiliului Local
Hotarari ale Consiliului Local
Sedinte ale Consiliului Local
 
INFORMATII UTILE
Regulament aferent P.U.G.
Strazi - lucrari in derulare
Salubrizare stradala
Acte necesare (diverse)
Cereri tip
Program audiente
Telefoane utile
PROIECTE - DEZBATERI
Proiectul de buget si prioritatile pentru anul 2006
Variante de ocolire a municipiului
Cluj-Napoca
Regulamentul de finantare a ONG-urilor de la bugetul local in 2006
Proiectul de planificare strategica a municipiului Cluj-Napoca
CONTACTATI-NE!
EXPRIMA-TI OPINIA!
 
Cautare:
web site
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

 

 

H O T A R A R E

privind insusirea documentatiei topo - cadastrale de alipire a terenurilor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Giordano Bruno nr. 46

 

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta ordinara,

Examinand proiectul de hotarare privind insusirea documentatiei topo - cadastrale de alipire a terenurilor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Giordano Bruno nr. 46 - proiect din initiativa primarului;

Analizand Referatul nr. 193113/01.09.2009 al Directiei patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii prin care se propune insusirea documentatiei topo - cadastrale de alipire a terenurilor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Giordano Bruno nr. 46;

Retinand prevederile Decretului-Lege nr. 115/1938 privitor la cartile funciare, ale Ordinului nr. 134/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara si ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 al. 2 lit. ?c?, al. 5 lit.?b?, 39 al. 1 si 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1. Se aproba alipirea terenurilor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Giordano Bruno nr. 46, identificate dupa cum urmeaza:

- teren in suprafata de 3001 mp., nr. topo nou 7892/2/2;

- teren in suprafata de 299 m., nr. topo nou 7893/1/I/1/1/2; terenuri care vor forma un corp funciar nou, cu nr. topo nou 7892/2/2, 7893/1/I/1/1/2, in suprafata totala de 3300 mp.

Art. 2. Se insuseste documentatia topo-cadastrala de alipire a terenurilor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Giordano Bruno nr. 46 si intabulare a corpului funciar nou format, in suprafata totala de 3300 mp., nr. topo nou 7892/2/2, 7893/1/I/1/1/2, cu titlul de drept partaj, in favoarea Municipiului Cluj-Napoca, intocmita de expert topograf autorizat Coltan Dan Mihai, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza Directia patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii.

Presedinte de sedinta,

Dr. Laszlo Attila

Nr. 450 din 6 octombrie 2009

(Hotararea a fost adoptata cu 20 voturi)

 

Contrasemneaza:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Tarmure


 

Home | Informatii publice | Evenimente | Taxe,impozite online | Licitatii | Forum
@ 2005 Marca Inregistrata
eBusiness by: