Bine ati venit pe site-ul Primariei Cluj-Napoca
Home Informatii publice Evenimente Taxe, impozite Online Licitatii Forum
Sedinte ale Consiliului Local » Sedinta din -12-2006
INFORMATII PUBLICE
Declaratii de avere
Locuri de interes turistic
Bugetul
Executia bugetara
Proiecte pe termen lung
Raport al primarului
Rapoarte Consilieri Locali
Rapoarte Viceprimari
 
INFORMATII UTILE
Regulament aferent P.U.G.
Strazi - lucrari in derulare
Salubrizare stradala
Acte necesare (diverse)
Cereri tip
Program audiente
Telefoane utile
PROIECTE - DEZBATERI
Proiectul de buget si prioritatile pentru anul 2006
Variante de ocolire a municipiului
Cluj-Napoca
Regulamentul de finantare a ONG-urilor de la bugetul local in 2006
Proiectul de planificare strategica a municipiului Cluj-Napoca
CONTACTATI-NE!
EXPRIMA-TI OPINIA!
 
Cautare:
web site
 

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECTIA TEHNICA

NR. 87861/22.10.2007

 

APROBAT:

PRIMAR,

EMIL BOC

REFERAT

privind elaborarea unui proiect de hotarare necesar pentru aprobarea modelului de contract de asociere in participatiune intre Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca si CFO Integrator privind realizarea unei retele municipale de canalizatie pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru pozarea cablurilor de telecomunicatii

 

In cadrul HCL nr. 565/18.07.2006 s-a aprobat asocierea in participatiune a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca cu o persoana juridica in vederea realizarii si adminsitrarii unei retele municipale de canalizatii.

In urma selectiei de oferte a fost desemnat castigator consortiul format din: EFS European Financial Services S.G. Windmill International LTD si SC Mobitelco SRL. In urma modificarii statutului consortiului la data de 28.06.2007, consortiul este constituit in acest moment intre: SC Mobitelco SRL si Windmill International LTD.

Conform art. 5 al HCL 565/2006, stabilirea efectiva a partilor in asociere, respectiv a cotelor de asociere va face obiectul unei alte Hotarari a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, prin care se va aproba si modelul de contract de asociere.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, propunem initierea unui proiect de H.C.L. pentru aprobarea modelului de contract de asociere in participatiune in vederea realizarii retelei municipale de canalizatie..

Director Directia Tehnica,

Sorin APOSTU

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

PROIECT AVIZAT:

SECRETAR,

Jr. Aurora TARMURE

 

HOTARARE

Privind aprobarea modelului de contract de asociere in participatiune intre Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca si SC CFO Integrator SRL privind realizarea unei retele municipale de canalizatie pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru pozarea cablurilor de telecomunicatii

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta ordinara,

Examinand proiectul de hotarare, privind aprobarea modelului de contract de asociere in participatiune intre Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca si SC CFO Integrator SRL privind realizarea unei retele municipale de canalizatie pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru pozarea cablurilor de telecomunicatii - proiect din initiativa primarului;

Analizand Referatul nr. 87861/22.10.2007 al Directiei tehnice prin care se propune aprobarea modelului de contract de asociere in participatiune intre Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca si consortiul SC CFO Integrator SRL privind realizarea unei retele municipale de canalizatie pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru pozarea cablurilor de telecomunicatii .

In urma dezbaterilor care au avut loc si vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 36, 39 alin. 1 si 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,

 

HOTARASTE:

 

Art. 1. Se aproba modelul de contract de asociere in participatiune intre Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca si SC CFO Integrator SRL privind realizarea unei retele municipale de canalizatie pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru pozarea cablurilor de telecomunicatii.

Art. 2. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza Directia Patrimoniul Municipiului si Evidenta Proprietatii, Directia Tehnica si Directia Economica.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

CONTRACT DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE

Nr. ...................../...........................

 

Art. 1 - Partile contractante

 

Contractul se incheie intre:

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA cu sediul in Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 1-3, reprezentat prin primar, EMIL BOC si director economic OLIMPIA MOIGRADAN, in calitate de Asociat Prim, denumit in continuare Consiliul Local, pe de-o parte,

 

si

SC CFO INTEGRATOR SRL, cu sediul in Cluj, Str. Clinicilor nr. 35, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/3292/26.07.2007 , Cod Unic 22167957, avand contul curent Nr.: 01206H34265, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Cluj-Napoca reprezentata de Dl. Director General Valentin Nica, in calitate de Asociat Administrator

Avand in vedere, dorinta ambelor parti de a coopera in vederea realizarii unor obiective de interes comun in Municipiul Cluj-Napoca, conform prevederilor art. 33-34 din Legea nr. 15/1990, art. 251-256 din Codul Comercial Roman, ale Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal modificata si completata si Normele metodologice din 22 ianuarie 2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal modificate si completate, a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 565/18.07.2006, Legii 215/2001 privind Administratia publica locala republicata, ale Legii 213/1998 privind regimul juridic al terenurilor, ale Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale si ale Codului Comercial, si Comunicatul nr. 81633/42/26.10.2006 ce atesta castigarea licitatiei.

 

si

INTRUCAT Consiliul Local este unicul proprietar al terenului prezentat in Anexa 1 la prezentul contract (Terenul), cedandu-i Asociatului Administrator folosinta pentru perioada executarii contractului, in scopul realizarii unei retele municipale de canalizatie, pe raza Municipiului Cluj Napoca, pentru pozarea cablurilor de telecomunicatii, fara alte obligatii de plata din partea Asociatului Administrator, in afara celor stabilite la art. 6.1 din prezentul Contract.

INTRUCAT Asociatul Administrator are disponibilitate si resursele financiare necesare realizarii si administrarii unei retele municipale de canalizatie pentru pozarea cablurilor de telecomunicatii, precum si resuresele si pregatirea tehnica si operationala necesare pentru realizarea unei astfel de retele,

 

Partile au convenit sa se asocieze in conformitate cu cele ce urmeaza:

 

Art. 2 Definitii termeni

 

2.1. Prin Plan de Implementare a Investitiei se intelege : Descrie modul in care echipa conducatoare a proiectului va proiecta si coordona livrabilele relationate construirii retelei, evidentiind definirea proiectului, Obiectivul proiectului, Livrabilele, Termenele, Etapele si Dependentele.

 

2.2. Prin Proiectul de Buget al Investitiei se intelege : Descrie repartizarea sumelor pentru investitii, necesare pentru realizarea planului general al proiectului. Aceasta sectiune cuprinde materialele si / sau serviciile legate de livrarea proiectului, cantitatea de materiale si / sau serviciu, costul general al articolelor si termenele pentru implementarea investitiilor.

 

2.3. Prin Planul de Exploatare a Infrastructurii se intelege : Descrie operatiunile comerciale ale consortiului si scoate in evidenta Planul de prognozare a vanzarilor de-a lungul perioadei proiectului in baza cererii curente si a viitoarelor cerinte estimate.

 

2.4. Prin Proiectul de Investitii se intelege : Descrie felul in care si cand vor fi investite sumele din Proiectul de Buget al Investitiei in timpul fazelor de implementare si executie.

 

2.5. Prin Teren se intelege: Totalitatea strazilor, bulevardelor si aleilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 

2.6. Prin Retea se intelege : Totalitatea tuburilor de canalizatie cu sau fara cabluri de telecomunicatii.

 

2.7. Prin Drept de folosinta se intelege : Dreptul Asociatului Administrator de a folosi Terenul in scopul realizarii obiectului prezentului contract.

 

Art. 3 Obiectul contractului. Preturi

3.1. Obiectul contractului il constituie asocierea Consiliului Local cu Asociatul Administrator, fara a constitui o noua persoana juridica, respectiv pentru realizarea pe Teren a unei retele municipale de canalizatie pe raza Municipiului Cluj Napoca, pentru pozarea cablurilor de telecomunicatii (Reteaua). De asemenea, pe intreaga durata a asocierii, Asociatul Administrator va administra Reteaua in numele asocierii si va semna cu potentialii clienti contracte de prestari servicii.

 

3.2.. Asociatul Administrator va folosi Terenul exclusiv pentru realizarea investitiei propuse, conform proiectului si autorizatiei emise de autoritatile competente (Dreptul de Folosinta). Aducerea in garantie sub orice forma a Terenului va fi permisa doar cu acordul expres si prealabil al Consiliului Local.

 

3.3. Reteaua Municipala de canalizatie va fi inclusa in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

 

 

3.4. Scopul constituirii Retelei Municipale de canalizatie si totodata obiectul esential al contractului, este acela al exploatarii Retelei numai de catre Asociatul Administrator.

 

 

3.5. In sensul prezentului contract prin exploatarea Retelei se intelege in principal incheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice avand ca obiect inchirierea Retelei.

 

3.6. In scopul executarii acestui contract Asociatul Administrator este obligat sa presteze servicii constand in inchirierea de conducta/fibra optica pentru pozarea de cabluri de telecomunicatii, inclusiv administrarea acesteia, catre terti beneficiari, conform Ofertei Duct City Preturi si Tarife din 21 august 2006. Preturile practicate de Asociatul Administrator in contractele incheiate cu persoane fizice sau juridice avand ca obiect inchirierea Retelei nu pot depasi preturile stabilite prin Oferta Duct-City-Preturi si Tarife din 21 august 2006 cu diferentierile acolo operate, in conditiile art. 3.8.

Prestarea oricaror alte servicii catre terti, privind exploatarea Retelei, va fi facuta de catre Asociatul Administrator in calitatea sa de reprezentant al asocierii, in conditiile art. 8. Termenii si conditiile contractuale ale prestarii acestor servicii vor fi stabilite cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare

3.7. Prin derogare de la dispozitiile art. 3.6. Partile se obliga ca cel putin o data pe an, in perioada 1-15 Februarie, vor renegocia, pe baza propunerii Asociatului Administrator, preturile ce urmeaza a fi practicate in contractele ce urmeaza a fi incheiate cu persoane fizice sau juridice avand ca obiect inchirierea Retelei. Criteriile de renegociere a preturilor vor fi, fara a se limita la: fluctuatiile pietei, costul intretinerii Retelei, fluctuatia taxelor si impozitelor ce afecteaza activitatea Partilor (exclusiv rata inflatiei ce face obiectul clauzei de indexare de la art. 3.8.).

3.8. Prin derogare de la art. 3.6 si in completarea art. 3.7., partile inteleg si sunt de acord ca preturile ce urmeaza a fi practicate in contractele ce urmeaza a fi incheiate cu persoane fizice sau juridice avand ca obiect inchirierea Retelei sa fie anual indexate cu valoarea inflatiei pe anul precedent, comunicata de Institutul National de Statistica. Indexarea va opera la data de 1 Februarie a fiecarui an.

 

Art. 4 Situatia juridica a terenului

4.1. Reteaua de canalizatie in lungime totala de aproximativ 300 km va fi amplasata pe terenul Municipiului Cluj Napoca, care face parte din domeniul [public/privat] al municipiului Cluj Napoca si este administrat de Consiliul Local al Municipiului Cluj Napoca.

4.2. Terenul ce face obiectul asocierii nu este grevat de sarcini, cu exceptia prev. art. 6.1.2, la data incheierii prezentului contract si poate fi supus lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract. Consiliul Local va pastra pe toata durata contractului situatia juridica a terenului de la data incheierii contractului

 

Art. 5 Durata contractului

5.1. Durata asocierii este de 20 ani de la data semnarii contractului. Posibilitatea prelungirii contractului este conditionata de acordul prealabil al Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

5.2. La incetarea asocierii, Consiliul Local va redobandi posesia deplina asupra Terenului precum si asupra Retelei Municipale de canalizatie din Cluj-Napoca in care sunt postate conductele si cablurile de telecomunicatii montate in perioada asocierii de catre CFO Integrator.

 

5.3. Pe perioada executarii prezentului Contract, activele incorporate in cadrul Retelei Municipale vor ramane in patrimoniul Asociatului Administrator, pana la terminarea asocierii, in conditiile art. 5.1.

5.4. Pe intreaga durata de existenta a Retelei Municipale de canalizatie pentru pozarea cablurilor de telecomunicatii, Asociatul Administrator, in calitatea sa de castigator al procedurii organizate de Asociatul Prim, va fi unicul administrator al Retelei

 

Art. 6 Aporturile partilor la asociere

 

6.1 Aportul Consiliului

 

6.1.1. Aportul Consiliului Local la asociere consta in punerea la dispozitia Asociatului Administrator, pe toata durata prezentului contract, a Terenului aflat in domeniul public/privat al municipiului Cluj - Napoca, asa cum rezulta din Hotararea Consiliului Local a municipiului Cluj-Napoca nr 565/18.07.2006, asa cum acesta este prezentat in Anexa 1 la prezentul Contract.

6.1.2. Predarea terenului in scopul construirii obiectivului asocierii in participatiune va avea loc in baza unui proces-verbal de predare-primire ce urmeaza a fi incheiat in termen de 10 zile de la data semnarii prezentului contract. Consiliul Local va depune toate eforturile necesare pentru a pune terenul la dispozitia Asociatului Administrator. Daca Asociatul Prim nu preda terenul in termenul mentionat mai sus, Asociatul Administrator nu va raspunde de nicio intarziere in implementarea Retelei cauzata de catre intarzierea in predarea terenului.

 

In situatii extraordinare atat inainte cat si dupa predarea amplasamentului (cand Consiliul Local este obligat in acest sens) este posibil ca Asociatul Administrator sa nu aiba acces la anumite drumuri care au fost recent si complet reconstruite sau grevate de sarcini. Intr-un asemenea caz Asociatul Administrator impreuna cu Consiliul Local vor depune toate eforturile necesare in sensul gasirii unor solutii alternative menite sa permita Asociatului Administrator sa continue implementarea Retelei, in scopul impiedicarii fractionarii a doua sectiuni din aceasta. In acest scop, nici o sectiune a Retelei nu va ramane izolata de Reteaua principala. In cazul in care Administratorul Prim si Asociatul administrator nu gasesc solutii altenative care sa permita Asociatului Administrator accesul la drumurile complet si recent reconstruite, Asociatul Administrator nu va fi tinut resonsabil pentru niciun fel de intarziere in implementarea Retelei.

 

6.2 Aportul Asociatului Administrator

 

6.2.1. Asociatul Administrator participa la asociere cu finantarea, proiectarea, implementarea, exploatarea, intretinerea precum si alte mijloace necesare pentru realizarea in bune conditii a obiectului asocierii obiectivului asocierii.

 

6.2.2. Acoperirea tuturor cheltuielilor necesare asigurarii desfasurarii activitatii obiectivului asocierii.

 

6.2.3. Asupra bunurilor si a valorilor care reprezinta contributia la realizarea asociatiunii ce face obiectul prezentului contract, asociatii isi pastreaza dreptul de proprietate, afara de cazul in care bunurile au fost incorporate Retelei Municipale de canalizatie pentru pozarea cablurilor de Telecomunicatii, ipoteza in care devin incidente dispozitiile art. 5.2.si 5.3 din prezentul contract. Bunurile si valorile la care se refera dispozitiile prezentului Articol sunt mentionate in inventarele acceptate si semnate de asociati, inventare ce fac parte integranta din prezentul contract.

 

Art. 7 Repartizarea beneficiilor si pierderilor, modalitati de plata

7.1. Asociatul Administrator va plati Consiliului Local ca venit din asociere suma de 1% din rezultatul brut al exploatarii, dar nu mai putin de echivalentul in RON a 100.000 EUR anual. Prima plata se va face pana la 31 ianuarie a anului urmator finalizarii primei etape de implementare, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data semnarii contractului. Celelalte plati anuale se vor face pana la 31 ianuarie a fiecarui an, pentru anul anterior conform proceduri specificate mai sus. Evidenta veniturilor realizate se se va depune pana la data de 30 ianuarie a anului in care se face plata pentru anul precedent, pentru care se calculeaza obligatia de plata, respectiv suma datorata Asociatului Prim.

 In situatia in care 1% din rezultatul brut al exploatarii depaseste valoarea de 100000 euro anual, diferenta va fi achitata pana in data de 25 martie, concomitent cu plata se va depune si situatia cu veniturile brute ale exploatarii .

7.2. Plata sumelor datorate conform prezentului contract, se va face la cursul stabilit de B.N.R. pentru ziua efectuarii platii, ce se va face anual inainte de 31 ianuarie, prin ordin de plata bancar, in contul Consiliului Local nr. RO 94 TREZ21621220207 XXXXX, deschis la Banca Nationala - Trezoreria Cluj-Napoca, cu mentiunea "taxa contract asociere nr. ..................".

 

7.3. In caz de intarziere a platilor datorate Consiliului Local potrivit prezentului contract, Asociatul Administrator va plati penalitati conform prevederilor legale in vigoare.

 

7.4. Veniturile Asociatului Administrator rezultate din asociere sunt veniturile obtinute din administrarea Retelei Muninicipale de canalizatie pentru pozarea cablurilor de Telecomunicatii, Asociatul Administrator avand astfel dreptul exclusiv de a culege fructele si productele, exceptand taxa de conectare in retea impusa de catre Asociatul Prim.

 

Art. 8 Conducerea si administrarea asocierii

8.1. Conducerea si administrarea asociatiei revine Asociatului Administrator care, in realizarea acestui obiectiv, va avea urmatoarele atributii:

 

 

8.1.1. Administreaza si realizeaza operatiunile comerciale si contabile, conform legislatiei in vigoare, privind realizarea obiectului asocierii;

 

 

8.1.2.      in raporturile cu tertii, in ceea ce priveste inchirierea retelei precum si administrarea acesteia, asociatia va fi reprezentata de Asociatul Administrator, cu puteri depline de reprezentare si gestionare.

 

 

8.1.3.      incheie contractele cu toti operatorii de telecomunicatii si nu numai, prezenti si viitori; clauzele contractuale vor fi negociate, in numele Asocierii, in totalitate, in exclusivitate de catre Asociatul Administrator.

 

8.1.4.      incheie orice alt contract comercial cu persoane fizice si juridice in vederea realizarii/exploatarii obiectivului din prezentul contract de asociere.

 

8.2.      Prezentul Contract de asociere are natura juridica si a unui contract de mandat dat de Consiliul Local, Asociatului Administrator, pentru negocierea si incheierea contractelor cu terte persoane, in vederea realizarii obiectului contract. In vederea administrarii asociatiei, Asociatul Administrator va desemna un numar de [] persoane, agreate de catre Asociatul Prim, care vor coordona, supraveghea si efectua acele acte si fapte care tin de realizarea scopului prezentei asocieri.

 

Art. 9 Obligatiile partilor

9.1.   Consiliului Local se obliga:

 

a)sa puna la dispozitia Asociatului Administrator Terenul;

b)      pe intreaga durata a asocierii, sa acorde numai Asociatului Administrator, in calitatea sa de castigator al procedurii organizate de Asociatul Prim, dreptul de a folosi Terenul in scopul realizarii unei retele municipale de canalizatie in vederea pozarii cablurilor de telecomunicatii si a administrarii Retelei. Acest drept nu va fi afectat (redus, suspendat, limitat in timp sau teritoriu etc.) in niciun fel de catre infrastructurile de telecomunicatii existente sau de infrastructurile viitoare de telecomunicatii si/sau de non-telecomunicatii (gaze, apa, electricitate etc), decat in cazul in care in avizele obtinute de la detinatorii de retele existenti, sunt impuse restictii.

 

c)        ca pe intreaga durata a asocierii sa nu transfere sau sa nu constituie in  favoarea tertilor vreun drept real sau de creanta asupra terenului aportat in asociere, cu exceptia hotararilor judecatoresti in acest sens;

 

d)      sa asiste Asociatul Administrator pentru a obtine in cel mai scurt timp, conform normelor legale, certificatul de urbanism, autorizatia de constructie , precum si orice alte acorduri, aprobari si avize necesare (inclusiv solutii de trafic si de mediu), in masura in care acestea sunt de competenta Asociatului Prim.

 

e)      Consiliul local va raspunde de respectarea procedurilor legale privind eliberarea Certificatelor de urbanism si a Autorizatiilor de construire

 

In cazurile in care nu se pot efectua lucrari de sapare a drumurilor noi datorita garantiilor cu privire la acestea, Consiliul Local va gasi impreuna cu Asociatul Administrator alte posibilitati de utilizare a domeniului public in acest sens.

 

f)  Sa adopte si sa implementeze hotarari de consiliu ce sa asigure cadrul necesar si suficient care sa oblige pe operatorii de telecomunicatii existenti sa se racordeze la reteaua de canalizatie in termen de 45 de zile de la data finalizarii fiecarui tronson de retea de canalizatii pusa in functiune ca urmare a implementarii obiectului asocierii . De asemenea, prin aceleasi hotarari de consiliu si in aceleasi termen, Asociatul Prim va obliga pe operatorii de telecomunicatii existenti sa impiedice pozarea aeriana sau/si existenta cablurilor de telecomunicatii . Daca Asociatul Prim nu isi indeplineste obligatia mentionata mai sus, Asociatul Administrator nu va raspunde de nicio intarziere de implementare a Retelei cauzata de emiterea cu intarziere a deciziilor mentionate mai sus.

g) sa garanteze accesul la aceasta retea municipala de canalizatie a tuturor operatorilor existenti si a celor ce vor veni in viitor;

h)sa efectueze predarea terenului mentionat la art. 6.1. din prezentul contract, prin proces verbal de predare-primire conf. art. 6.1.2., in termen de cel mult 10 zile de la semnarea prezentului contract.

i)   Sa acorde Asociatului Administrator dreptul de acces la oricare si toate locatiile si/sau infrastructurile locale pentru care Consiliul Local are autoritatea de a actiona astfel, cu exceptiile prevazute de prezentul contract.

j)    Va emite documentatiile de urbanism necesare executarii constructiilor in fiecare zona .

k)        In vederea realizarii de catre Asociatul Administrator a unei evaluari preliminare a santierului, Asociatul Prim va pune la dispozitia acestuia materialele ce sunt disponibile in acest sens, inclusiv Harta digitala existenta la Directia de Urbanism.

l)  Asociatul Prim va identifica si va transmite in mod expres prin intermediul unei notificari scrise, perioadele de timp in care Asociatul Administrator poate desfasura activitatile necesare pentru constructia sectiunilor Retelei, tinand cont, fara a se limita la, conditiile de clima.

m)      La cererea Asociatului Administrator, Consiliul Local va furniza Autorizatia de constructie care va include permisiunea cu caracter general de efectuare de lucrari de constructie a Retelei pe toata raza Muncipiului Cluj-Napoca, in termenul legal prevazut in acest sens In ipoteza in care autorizatia de constructie nu se emite pentru construirea intregii Retele, Consiliul Local va emite autorizatii de constructie diferite pentru fiecare zona a Retelei

 

 

In acest scop Asociatul Prim va efectua toate demersurile necesare in vederea crearii unui grup de lucru cu reprezentantii furnizorilor mai sus mentionati, invitand Asociatul Administrator la intalniri lunare in scopul analizarii stadiului lucrarilor pentru asigurarea unei asistente continue pe toata durata proiectului.

 

Urmare a acestor intalniri Asociatul Prim va pune la dispozitia Asociatului Administrator materialele edificatoare puse la dispozitie de acesti furnizori o singura data pentru fiecare zona de constructie, urmand a fi ulterior actualizate in consecinta de catre furnizorii de utilitati.

 

9.2. Asociatului Administrator se obliga:

a)sa suporte toate cheltuielile legate de realizarea proiectarii, implementarii, exploatarii si administrarii retelei municipale de canalizatii pe raza municipiului Cluj-Napoca, cu respectarea conditiilor impuse prin avizele emise de catre autoritatile competente; sa intocmeasca documentatia necesara pentru obtinerea autorizatiei de construire si sa obtina aprobarile si avizele specificate in certificatul de urbanism, conform normelor legale, precum si autorizatia de construire conform Proiectului de Investitii.

b)      se obliga se respecte conditiile de munca si protectia muncii, protectia mediului conform: Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerinte minime de securitate si santate pentru locul de munca, O.G. nr.195/2005 privind protectia mediului modificata si completata si a Legii nr. 307/ 2006 privind apararea impotriva incendiilor. In cazul in care Asociatul Administrator va subcontracta operatiunile de constructie si intretinere a Retelei Municipale de canalizatie, va respecta urmatoarele:

þ       Asociatul Administrator este pe deplin raspunzator fata de Asociatului Prim de modul in care indeplineste contractul.

þ       Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Asociatul Administrator de modul in care indeplineste partea sa din contract.

þ       Asociatul Administrator are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu indeplinesc partea lor din contract.

þ       Asociatul Administrator poate schimba oricare subcontractant. Schimbarea subcontractantului nu va modifica contractul incheiat cu Asociatul Prim si va fi notificata Asociatul Prim.

 

c)sa achite, la termenele si in conditiile stabilite, sumele prevazute in Articolul 7;

d)      sa efectueze lucrarile de realizare a Retelei Muninicipale de canalizatie pentru pozarea cablurilor de Telecomunicatii in conformitate cu conditiile tehnice, termenul de 36 de luni stabilit in oferta (inclusiv etapizarea din oferta) si standardele de calitate asumate conform planului de realizare al Proiectului de Investitii.

e)sa notifice Consiliul Local data punerii in functiune a obiectivului asocierii;

f)    sa prezinte, la cererea Asociatului Prim, pe toata durata asocierii, situatia financiara si stadiul executiei lucrarilor de constructie. De asemenea, se obliga sa permita Asociatului Prim, prin persoane delegate de acesta, accesul la evidentele contabile si inregistrarile financiare referitoare la stadiul constructiei obiectivului care face obiectul asocierii, precum si pentru realizarea verificarilor in teren a derularii lucrarilor. Unele date pot fi considerate confidentiale, la cererea expresa a Asociatului Administrator.

g)Sa proiecteze reteaua municipala de canalizatie astfel incat capacitatea acesteia sa nu limiteze numarul de operatori existenti sau noi.

h)Sa exploateze in regim comercial, utilizand un sistem de tarifare unic, infrastructura rezultata in urma investitiei;

i)    Sa prezinte Consiliului Local nu mai tarziu de 180 de zile de la data semnarii contractului de asociere in participatiune, urmatoarele:

  • planul de implementare a investitiei ;
  • proiectul de buget al investitiei ;
  • planul de exploatare a infrastructurii ;
  • proiectul de investitii ;

Documentele intocmite vor fi ferme si se vor referi la intreaga durata a asocierii.

j)    Sa prezinte catre Consiliului Local in fiecare an, in termenul prevazut de lege, rezultatul financiar auditat.

k)      Sa prezinte trimestrial Consiliului Local rezultatele financiare si lista de clienti si sa acorde accesul Asociatului Prim in vederea consultarii, la sediul Asociatului Administrator, a contractelor existente incheiate cu tertii.

l)    Sa utilizeze pe parcursul implementarii si exploatarii obiectivului asocierii, tehnologii si echipamente nepoluante, sa respecte normele de protectie a mediului.

m)    sa nu angajeze Consiliului Local din punct de vedere financiar si nici sa nu solicite garantarea de catre Consiliului Local a obligatiilor financiare ale asociatului.

n)Isi va indeplini toate obligatiile prevazute de Legea nr. 50/1991 republicata si ale Legii nr. 350/2001 in scopul obtinerii Certificatului de Urbanism, astfel incat Consiliul Local va putea sa emita Adminstratorului Asociat Certificatul de Urbanism, pentru fiecare zona de constructie.

o)      Va inainta Consiliului Local documentatia in vederea obtinerii Autorizatiei de constructie

p)      Va pune la dispozitia Asociatului Prim o harta digitala evidentiind infrastructura nou construita in nu mai putin de 45 de zile de la momentul finalizarii Dupa finalizarea acesteia se va asigura transpunerea retelei de canalizatii pe Harta digitala existenta la Directia Urbanism,.

q)      Sa permita Consiliului Local instalarea gratuita intr-un tub al Retelei a unui cablu electric ce urmeaza a fi utilizat numai in scopuri de iluminat public.

 

Art. 10 Incetarea asocierii

10.1.Contractul de asociere inceteaza in urmatoarele cazuri:

 

a)la data expirarii duratei contractului

b)      inainte de termen, prin acordul de vointa exprimat in scris de ambele parti contractante si cu incheierea unei situatii ce atesta desocotirea financiara;

c)prin reziliere, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor cuprinse in prezentul contract de catre una dintre parti ; partea aflata in culpa este obligata sa restituie contravaloarea investitiei incorporata si sa plateasca daune reprezentiand beneficiul scontat si nerealizat pe intreaga perioada a asocierii.

 

Art. 11 Rezilierea contractului pact comisoriu expres

11.1. Daca Asociatul Administrator nu-si va indeplini obligatiile financiare asumate conform prezentului contract, intarziind plata acestora pentru mai mult de 60 de zile, contractul va putea fi considerat rezolvit la cererea expresa a Consiliului Local, numai dupa punerea in intarziere a Asociatului Adminsitrator.

 

Desocotirea asociatilor se va face pe cale amiabila prin incheierea unui protocol sau, in cazul unui diferend, in fata instantei competente.

 

11.2. Neexecutarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de Asociatul Prim, intr-un termen de 60 de zile, poate atrage rezilierea contractului, la solicitarea Asociatului Administrator, dupa punerea in intarziere a Asociatului Prim. Dispozitiile art. 10 lit. c) sunt pe deplin aplicabile.

 

Art. 12 Forta majora

12.1. In sensul prezentului contract caz de forta majora inseamna orice eveniment neprevazut si inevitabil care nu este determinat de catre niciuna dintre Parti si este dincolo de controlul Partii afectate de catre evenimentul respectiv, inclusiv (fara a se limita la) aprobarea oricarei legi, reguli, regulament sau ordin legal, adoptarea oricarei alte masuri de catre oricare autoritate sau agentie nationala sau regionala sau interventia oricarei masuri care are ca rezultat interzicerea indeplinirii oricarei obligatii a oricareia dintre Parti in temeiul prezentului contract, (ii) orice act divin, dezastru natural, greva generala, insurectie, razboi, atac terorist sau tulburari sociale sau (iii) orice alt eveniment prin care se impiedica indeplinirea obligatiilor ce revin uneia sau ambelor Parti in temeiul prezentului contract.

 

12.2. Un caz de forta majora va dura atata timp cat efectele acestuia vor dura si vor continua sa afecteze Partea in cauza.

 

12.3. Partile vor fi scutite de obligatiile lor provenite din prezentul contract in masura in care neindeplinirea obligatiilor provine din aparitia sau efectele unui caz de forta majora, pentru perioada cat dureaza cazul sau efectele sale. Totusi, Partile vor continua sa isi indeplineasca toate celelalte obligatii care nu au fost afectate de cazul de forta majora.

                                          

12.4. Partea care invoca situatia de caz de forta majora va notifica cealalta Parte in scris, cat mai repede posibil dupa inceputul unui astfel de caz. Aceasta notificare va contine informatii cum ar fi natura cazului de forta majora si, in masura in care este posibil, perioada estimata cat va dura cazul de forta majora si o estimare a efectelor sale asupra capacitatii Parti care il invoca de a-si indeplini obligatiile provenite din prezentul contract. La incetarea cazului de forta majora, Partea care l-a invocat, va notifica in scris, in cel mai scurt timp posibil, cealalta Parte cu privire la incetare.

 

12.5. In situatia in care cazul de forta majora sau efectele sale continua pentru mai mult de 3 (trei) luni fie de la momentul notificarii cu privire la inceputul sau se anticipeaza in mod rezonabil ca cazul de forta majora sau efectele sale vor dura pentru mai mult de 3 (trei) luni, fie in situatia in care cazul de forta majora este o modificare a unei legi aplicabile, Partile vor initia de buna credinta negocierile in vederea ajungerii de comun acord la unele modificari ale prezentului contract in asa fel incat sa permita Partilor continuarea indeplinirii obligatiilor lor provenite din prezentul contract cat mai apropiat posibil de ceea ce se astepta la momentul semnarii prezentului contract

 

Art. 13 Litigii

Orice litigiu nascut intre parti in legatura cu executarea sau interpreatrea prezentului contract si nesolutionat pe cale amiabila, va fi dedus spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, de catre un tribunal arbitral compus din trei arbitri (1 numit de catre Proprietar, 1 de catre Chirias si 1 de catre doi arbitri stabiliti de catre Parti) si potrivit regulilor de arbitraj al acestei instante arbitrale, locul arbitrajului fiind Bucuresti. Procedurile de arbitraj vor fi tinute in limba romana. Partile se obliga sa se supuna jurisdictiei Curtii de Arbitraj mentionate mai sus si sa accepte decizia de arbitraj si aplicabilitatea acesteia. In orice arbitraj provenit din prezentul Contract, Partea care va castiga va avea dreptul la recuperarea onorariilor sale legale, iar acordarea acestor onorarii va fi inclusa in deciziile arbitrului.

 

Art. 14 Cesiunea Contractului

14.1. Asociatul Administrator poate cesiona total sau partial drepturile si obligatiile rezultate din executarea acestui contract numai dupa obtinerea prealabila a acordului Consiliului Local.

 

Art. 15 Alte Clauze

15.1. Modificarea si completarea prevederilor cuprinse in prezentul contract de asociere se face numai cu acordul ambelor parti, prin acte aditionale.

15.2. Contractul va intra in vigoare la data semnarii, respectiv .........2007

15.3. Costurile de autentificare a prezentului contract vor fi suportate de catre Asociatul Administrator.

15.4.    Toate notificarile trimise conform prezentului Contract, toate solicitarile, evidentele sau alte documente dintre Parti acordate sau solicitate a fi acordate conform prezentului Contract vor fi facute in scris in limba romana. Toate notificarile, solicitarile sau alte comunicari facute conform prezentului Contract vor fi livrate fie personal, printr-un curier rapid de reputatie internationala (ex. DHL), prin scrisoare recomandata cu valoare declarata la adresele mentionate la inceputul Contractului sau prin fax, cu exceptia cazului in care Partile convin altfel in scris. Orice notificare va fi considerata ca trimisa (i) dupa trei (3) zile lucratoare de la trimiterea acesteia conform celor prevazute in prezentul Contract, (ii) a doua zi lucratoare care urmeaza livrarii printr-un curier rapid de reputatie internationala, (iii) la data inmanarii sau la data confirmarii receptiei faxului cu privire la refuz, in cazul livrarii pe perioada orelor de program normal, iar in cazul in care nu este pe perioada orelor de program normal, in ziua lucratoare imediat urmatoare.

15.5  Prezentul contract, impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

15.6. Modificarea, adaptarea sau completarea prezentului contract se va face numai cu acordul scris al ambelor parti asociate, prin acte aditionale. in caz de prevederi contradictorii intre contractul initial si oricare dintre actele aditionale, relatiile contractuale vor fi guvernate de ultimul act incheiat intre parti.

15.7. Partile acestei asocieri din partea CONSILIULUI si a CFO Integrator au autoritatea si puterea de a semna aceasta asociere din partea CONSILIULUI si a CFO Integrator.

15.8. Functionarea obiectivului se va realiza sub denumirea si insemnele CFO Intergator.

 

Art. 16 Confidentialitate

 

16.1. In sensul prezentului contract Informatii Confidentiale desemneaza orice informatii, cum sunt cele de natura comerciala sau tehnica, in forma orala, scrisa, electronica, magnetica sau stocate in orice alt mod, legate direct sau indirect de activitatile de natura comerciale sau de alta natura, trecute, prezente sau viitoare ale uneia dintre parti sau de metodologiile, strategiile sau informatiile operationale, care sunt dezvaluite celeilalte parti sau obtinute de aceasta. Informatiile Confidentiale pot include, fara a se limita la, urmatoarele: structuri, modele, tehnici, procese, procedee, compozitii, desene, formule, date, documentatii, diagrame, planuri de marketing, studii de cercetare, de dezvoltare, produse existente sau nou create, prototipuri, strategii si planuri de dezvoltare, liste de personal, clienti, distribuitori, si orice alte informatii legate de personal, politici de preturi, aliante strategice sau alte tipuri de aliante, informatii de natura a fi incorporate in brevete de inventie sau protejate prin intermediul dreptului de autor. Nu sunt Informatii Confidentiale, informatiile care: (a) sunt sau au devenit publice, fara a se aduce vreo incalcare dispozitiilor din prezentul Contract; (b) au fost create sau dezvoltate in mod independent de una dintre Parti fara referire la sau folosire in orice mod a Informatiilor Confidentiale.

16.2. Partile vor trata in regim de stricta confidentialitate si vor folosi exclusiv in interesul realizarii obiectului contractului toate Informatiile Confidentiale, indiferent daca informatiile i-au fost furnizate unei parti de catre cealalta parte, sau au fost obtinute in orice alt mod de catre parti in intervalul derularii contractului.

16.3. Partile se obliga ca, pe intreaga durata de executare a prezentului contract, precum si, timp de 2 (doi) ani, dupa terminarea acestuia, sa pastreze si sa mentina confidentialitatea tuturor documentelor si informatiilor prev.de art. 16.1.

16.4 Informatiile cu caracter confidential pot fi facute publice numai cu aprobarea Asociatului Administrator.

16.5. Partile vor lua toate masurile necesare pentru ca toti membrii, angajatii, reprezentantii, precum si orice alt tert aflat in legatura cu ei, pe intreaga durata a executarii prezentului contract si timp de 2 (doi), ulterior incetarii acestuia, sa pastreze si sa mentina confidentialitatea tuturor documentelor si informatiilor prev. de art. 16.1 aflate in legatura cu prezentul contract.

16.6. In cazul in care scopul urmarit de Parti si in vederea caruia au fost furnizate Informatiile Confidentiale, pentru orice motiv, nu se va mai realiza, la cererea scrisa a Asociatului Administrator, Asociatul Prim va restitui toate Informatiile Confidentiale tangibile care i-au fost furnizate de catre acesta, fara a pastra copii ale acestora, in cel mult 3 zile calendaristice de la primirea cererii scrise. In acelasi termen, Asociatul Prim va distruge sau sterge orice document sau fisier (scris sau procesat pe discheta, banda, microfilm sau in orice alt mod) care consta in sau contine Informatii Confidentiale. Ulterior returnarii si/sau distrugerii Informatiilor Confidentiale potrivit dispozitiilor prezentei clauze, Asociatul Administrator va fi tinut in continuare de obligatiile de pastrare a confidentialitatii, in conditiile asumate prin prezentul contract.

 

16.7. Documentatia pusa la dispozitia Asociatului Administrator de catre Asociatul Prim va fi utilizata numai in scopul indeplinirii obiectului prezentului contract.

 

Art. 17 - Invalidare partiala

Partile convin asupra faptului ca, in cazul in care oricare din prevederile prezentului contract este declarata nula, celelalte prevederi raman valabile si isi produc efectele in conditiile aratate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai bine spiritului contractului, iar daca acest lucru nu este posibil va fi considerata nescrisa.

 

Art. 18. Dispozitii finale

Prezentul contract a fost incheiat la sediul Consiliului Local astazi [...], intr-un numar de [...] exemplare cate un original pentru fiecare parte contractanta.

 

 

Home | Informatii publice | Evenimente | Taxe,impozite online | Licitatii | Forum
@ 2005 Marca Inregistrata
eBusiness by: